Sunday, 26 October 2014

Tajuk Percubaan Kelantan / Kedah/ SBP/ Trengganu/ JUJ Pahang

BIL
TAJUK TAMADUN
1
Kerajaan Khulafa Rashidin ( sumbangan abu bakar al-siddiq/ akibat membelakangi kepimpinan KAR)/ dua nama kulafa ar-Rasidin/
nama golongan Yang terdapat pada zaman KAR/ Jawatan yang diwujudkan selain Sahibul Katib/ jaawatan baru diwujudkan dalam pentadbiran KAR / cara perlantikan pegawai/
2
Kerajaan Bani Umaiah( jenis tentera zaman BU/ penambahabaikan yang dilakukan daam bidang ketenteraan/ langkah KBU memantapkan sector perdagangan/ hasil Negara KBU selain zakat/ fator kejayaan KBU/peranan generasi kini mengembalikan @ usaha  generasi kini   kembalikan tamadun silam/ sikap pemerintah zaman KBU/
3
Penyebaran Islam Pada Zaman Kerajaan Abbasiah ( dua kesan positif penyebaran islam/cara melahirkan semangat jihad/
4
Perkembangan Pendidikan Pada Zaman Kerajaan Abbasiah ( jenis ilmu yang bertersakan akal/faktor perkembangan ilmu pengetahuan
5
Perkembangan Ekonomi Pada Zaman Kerajaan Abbasiah ( sumber ekonomi KBA/ langkah mengiatkan perdagangan/ sumber kewangan
6
Kegemilangan dan Kejatuhan Kerajaan Abbasiah( faktor kejatuhan KAB/ pengajran dari kejatuhan tersebut @ kepentingan mempelajari faktor Kemorosotan tamadun Islam KBA/ faktor kelemahan/bangsa yang Mempengaruhi percaturan poltik kerajaan BA/ fatktor kegemilangan
7
Imam Abu Hanifah( ujian yang dihadapinya/ sumbangannya/ dua karya beliau/
8
Imam Malik( bukti beliau menghormati hadith nabi/ sumbangan beliau/
9
Imam Ahmad bin Hanbal( dua sifat peribadi beliau/cara mengithbatkan hokum/ sebab digelar al-Hakim/ sumbangan beliau/ riwayat hidup/ dua kegigihan yang boleh dicontohi
10
Imam Al-Ghazali( sebab beliau dikenali sebagai al-Ghazali/ dua pengajaran yang dicontohi dari peribadi beliau
11
Ibnu Khaldun Tokoh Sejarahwan Ulung( bukti ibnu khaldun menguasai pelbagai bidang/ contoh beliau tekun belajar/ riwayat hidupbeliau/ bidang ilmu yang beiau islahkan/ bukti ketokohan beliau sebagai sejarawan/
12
As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Pejuang Islam Yang Gigih ( metod yang digunakan/ kesan idea islah beliau/ bentuk islah/ akhbar yang diasaskan
13
As-Syeikh Muhammad Abduh Tokoh Islah Agung( saranan dalam pembagunan rohanidan jasmani/ faktor beliau melakukan islah Dalam sistem pendidikan/ metod islah beliau/ kesan pejunagan islah beliauBIL
TAJUK    Adab
1
Aqal Cahaya Kehidupan ( kepentingan berfikir dalam islam/ garis panduandan adab berfikir/ faedahBerfikir yang diamalkan dalam kehidupan

2
Adab Amar Ma’aruf Nahi Mungkar( adab-adab amar makruf nahi mungkar/ kelebihan beradab/cara Melahirkan masyarakat amar makruf nahi mungkar/
3
Adab Menjaga Kemudahan Awam( contoh penyalahgunaan kemudahan awam/ sebab dilarang Mersoakkkan kemudahan awam/ cara mengatasi penyalahgunaan kemudahan awam/ adab menjaga Kemudahan awam/

4
Adab Kepada Rasulullah S.A.W( cara beradab/ hikmah beradab/ usaha untuk beradab/ cara Memuliakan Nabi / tingkahlaku tidak beradab/ kebaikan beradab dnegan nabi/ kerugian tidak Beradab dengan nabi
5
Adab Bermusafir ( perkara sunat ketika musafir/ amalan dilarang / sebab perlu beradab ketika musafir

6
Adab Dengan Pemimpin( tugas pemimpin kepada rakyat/adab rakyat kepada pemimpin/kesan Tidak Taati pemimpin/ sifat pemimpin yang dikehendaki oleh agama
7
Adab Berjihad( peringkat jihad/ adab berjihad dijalan allah/ cara melahirkan semangat jihad
8
Adab Memberi dan Menerima Hadiah serta Sedekah ( contoh sedekah/ adab/ cara melahirkan Masyarakat perihatin/ kelebihan / maksud hadiah/ adab memberi hadiah/kelebihan memberi hadiah


No comments:

Post a Comment