Wednesday, 18 September 2013

MODUL LATIHAN BERFOKUS PMR 2013


 


JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG

MODUL LATIHAN BERFOKUS PMR 2013                             45 / 1
PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 1
Ogos
2 jam                                                                                                                                 Dua jam


 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.            Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.
2.            Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan semua soalan dalam Bahagian B.
3.            Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan anda sendiri.Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak
                                                                                                                                                                                               SULIT
Bahagian A

[20 markah]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

1
(a)
Firman Allah SWT :Iw on#tø.Î) Îû ÈûïÏe$!$# ( s% tû¨üt6¨? ßô©9$# z`ÏB ÄcÓxöø9$# 4 `yJsù öàÿõ3tƒ ÏNqäó»©Ü9$$Î/ -ÆÏB÷sãƒur «!$$Î/ Ïs)sù y7|¡ôJtGó$# Íouróãèø9$$Î/ 4s+øOâqø9$# Ÿw tP$|ÁÏÿR$# $olm; 3 ª!$#ur ììÏÿxœ îLìÎ=tæ ÇËÎÏÈ
  (سورة البقرة : 256)


Ayat di atas menjelaskan tentang pelbagai ujian Allah SWT ke atas manusia.

(i)

[2 markah](ii)
Nyatakan maksud taghut.
[2 markah](iii)
Jelaskan dua contoh amalan taghut.
[4 markah]                            (iv)
Sebagai seorang muslim, nyatakan peranan anda dalam menghadapi taghut.

[2 markah]

(b)
Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.  ( رواه مالك )

Hadis di atas menjelaskan ilmu pengetahuan adalah asas kejayaan.

(i)
Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud “aku tinggalkan kepada kamu


dua perkara
[2 markah]

(ii)
Mengapakah kita wajib berpegang kepada al-Quran dan hadis?
[2 markah]


(iii)
Jelaskan usaha yang perlu anda lakukan untuk memahami al-Quran dan hadis.[2 markah]

(c)

  (i)
Menghormati ibu bapa dituntut oleh syarak kerana
  (ii)
amalan tersebut memberi kebaikan kepada seseorang di dunia dan di akhirat.
      (iii)                                                                         (iv)
Oleh itu hindarkanlah diri daripada menjadi anak yang tidak beradab.
Tulis  petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

  [4 markah]
2
(a)
Firman Allah SWT :
öNçGZä. uŽöyz >p¨Bé& ôMy_̍÷zé& Ĩ$¨Y=Ï9 tbrâßDù's? Å$rã÷èyJø9$$Î/ šcöqyg÷Ys?ur Ç`tã ̍x6ZßJø9$# tbqãZÏB÷sè?ur «!$$Î/ 3 öqs9ur šÆtB#uä ã@÷dr& É=»tGÅ6ø9$# tb%s3s9 #ZŽöyz Nßg©9 4 ãNßg÷ZÏiB šcqãYÏB÷sßJø9$# ãNèdçŽsYò2r&ur tbqà)Å¡»xÿø9$# ÇÊÊÉÈ
 (سورة ال عمران : 110)


Ayat di atas menerangkan bahawa umat Islam adalah sebaik-baik umat.

(i)
ثاتاكن فغرتين كلمة يغ برضاريس
[2 markah]


(ii)
Berdasarkan ayat, apakah maksud sebaik-baik umat”?
[2 markah]


(iii)
Jelaskan dua sebab golongan pendakwah adalah umat yang terbaik.
[4 markah](iv)  
Bagaimanakah persediaan anda untuk menjadi umat yang terbaik?
[2 markah]


(b)
Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ُعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله ُصلى الله عليه وسلم كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ الإثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلَمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.                                                                           ( رواية البخاري )

Hadis di atas menjelaskan ilmu pengetahuan adalah asas kejayaan.(i)
Tulis semula potongan hadis yang membawa maksud “ …dan perkataan yang baik


adalah sedekah”                                                         
[2 markah]


(ii)
Nyatakan dua contoh amalan sedekah yang terdapat dalam hadis.
[2 markah]


(iii)
Bagaimanakah anda boleh mengamalkan amalan sedekah di sekolah?      
[2 markah](c)
Tulis semula rangkai kata yang bergaris dalam  petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.
Umat Islam perlulah bekerjasama untuk melaksanakan dakwah dalam pelbagai cara supaya objektif yang diharapkan dapat dicapai.


[ 4 markah]Bahagian B

[80 markah]
Jawab semua soalan

3
(a)

Asas Akidah Islamiah

X

Islam

Y

Rajah 1


(i)
Akidah Islamiah diasaskan kepada tiga perkara seperti dalam rajah 1.


Nyatakan X dan Y.
[ 2 markah]

(ii)
Jelaskan dua tujuan mempelajari ilmu akidah.
[ 4 markah]

(iii)
Rakan anda terlibat  dalam kumpulan ‘black metal’ yang memuja syaitan.


Apakah tindakan anda?                                                                            
[2 markah]
(b)
(i)
Tauhid bermaksud mengesakan Allah SWT.
Nyatakan dua bahagian tauhid.
[ 2 markah]
(ii)
Jelaskan dua kesan beriman kepada tauhid terhadap kehidupan seharian pelajar.
[4 markah]


(c)
Terdapat pelbagai keadaan manusia semasa melalui titian al sirat  berdasarkan  amalan

di dunia


(i)
Nyatakan dua keadaan tersebut?
[2 markah](ii)
Terangkan dua perbezaan konsep al-Mizan di akhirat dengan timbangan di


dunia. 
[4 markah]

4
(a)
Mandi adalah ibadat dalam Islam.(i)
Nyatakan dua sebab seseorang itu perlu mandi wajib.
[2 markah]
`


(ii)
Nyatakan dua rukun mandi wajib.
[2 markah](iii)
Nyatakan dua perkara sunat dilakukan ketika mandi wajib.
[2 markah]
(b)
Pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah bagi masyarakat Islam.


(i)
Nyatakan dua tindakan yang sunat dilakukan terhadap seseorang yang barumeninggal dunia.
[2 markah](ii)
Senaraikan empat kewajipan yang perlu ditunaikan terhadap jenazah orang Islamyang baru meninggal dunia.
[4 markah]
`

(iii)
Jelaskan dua hikmah mengkebumikan jenazah .
[4 markah]

(c)
Soalan 4 (c) (i) hingga 4 (c) (iv) berdasarkan Jadual 2.

Makruh
Harus
Sah
Batal
Sunat
Jadual 2Berdasarkan Jadual 2 di atas, nyatakan hukum bagi situasi berikut :
(i)
Saiful tidur sepanjang siang hari bulan Ramadan.
[1 markah](ii)
Azali memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk .
[1 markah](iii)
Munir bercakap ketika solat fardu.
[1 markah](iv)
Puan Halimah tidak berpuasa kerana menyusukan anak.
[1 markah]

5
(a)
Permulaan seruan Islam di Mekah telah ditentang oleh Musyrikin Quraisy.(i)
Nyatakan dua bentuk ancaman yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalammenyebarkan Islam.
[2 markah]


(ii)
Jelaskan faktor kejayaan Rasulullah SAW dalam perjuangannya.
[2 markah]


(b)
Saidina Abdul Rahman bin Auf radiallahuanhu adalah seorang dermawan.(i)
Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Saidina Abdul Rahman bin Auf
[2 markah](i)
Senaraikan dua sifat peribadi beliau selain sifat dermawan
[2 markah](ii)
Nyatakan dua bukti yang menunjukkan beliau seorang dermawan.
[2 markah]


(c)
Piagam Madinah adalah piagam pertama yang ditulis secara rasmi dalam sejarah dunia.(i)
Nyatakan strategi Rasulullah SAW di Madinah selain daripada mewujudkanPiagam Madinah.
[2 markah](ii)
Jelaskan kesan pembentukan Piagam Madinah.
[2 markah]

Soalan 5 (d) (i) dan 5 (d) (ii) berdasarkan Jadual 3

çnäè{ù's?
ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4
ÓyÕø9$#
ƒÍyêø9$#
ÇÚöF{$# 3
ps3Í´¯»n=yJø9$#ur
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Jadual 3


(d)
Berdasarkan Jadual 3, isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.
Anda dikehendaki menulis huruf dan jawapan sahaja


(Q)

(P)

!$# Iw tm»s9Î) žwÎ) uqèd....................ãPqs)ø9$# 4 Ÿw................  ×puZÅ Ÿwur ×PöqtR 4 ¼çm©9 $tB Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# $tBur Îû  ................. 
                                                                          (سورة البقرة : 255)
(i) (R)
  
[3 markah]

[3 markah]

(ii)

yÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) žwÎ) uqèd................  (#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$# $JJͬ!$s%................Iw tm»s9Î) žwÎ) uqèd   ...................  ÞOŠÅ6yÛø9$# ÇÊÑÈ                                                                               
                                                                                   (سورة آل عمران : 18)


(S)

(U)

(T)

[3 markah]6
(a)
Menjaga harta  sekolah adalah tanggungjawab bersama.


(i)
Jelaskan dua usaha yang perlu dilakukan untuk menjaga harta sekolah. 
[4 markah](ii)
Terangkan dua akibat merosakkan harta benda sekolah.
[4 markah]


(b)
Manusia perlu berdoa untuk mencapai kejayaan.
(i)
Nyatakan maksud doa.
[2 markah](ii)
Jelaskan perbuatan yang menyalahi adab berdoa
[2 markah](ii)
Nyatakan dua golongan yang tidak dimakbulkan doanya oleh Allah.
[2 markah]


(c)
 Islam menggalakkan umatnya beradab semasa berada dalam majlis(i)
Nyatakan dua cara bercakap dengan beradab dalam majlis.
[2 markah](ii)
Jelaskan dua kesan buruk tidak beradab dalam majlis.
[4 markah]KERTAS SOALAN TAMAT1 comment:

  1. bagi lahh jawapan terus.......


    ReplyDelete