Monday, 16 September 2013

Fokus Tajuk Penting SPM 2013 ( Tajuk Peruncingan Pendidikan Islam SPM Kertas 1 Bahagian Ibadat )


SUB TOPIK
PENGUASAAN TAJUK

Pemilihan calon suami
dan isteri
13.1.1- Ciri-ciri bakal suami dan isteri .
- Hikmah memilih ciri-ciri tersebut.
13.1.2- Wanita yang haram dikahwini.
- Haram selamanya faktor :
- Keturunan
- Penyusuan.
- Musaharah / perkahwinan
- Haram sementara


Peminangan dan
batas-batas pergaulan

13.2.1. Pengertian merisik dan meminang
13. 2.2. Batas-batas pergaulan dalam tempoh pertunangan.
- Hikmah dilarang bergaulbebas.


Rukun nikah mahar
dan walimatul urus

13.3.1. Rukun nikah.
- Bakal suami
- Bakal isteri
- Wali
- Dua orang saksi
- Ijab dan Kabul
13.3.2. Syarat bakal suami dan isteri
13.3.3. Wali nikah
a. Pengertian wali
- Wali nasab:
- mujbir
- bukan mujbir
- Wali hakim
- Wali akrab
b - Syarat wali nikah
c- Susunan wali
d- Perpindahan kuasa wali nasab  kepada wali hakim.
13.3.4. Hikmah saksi dalam perkahwinan
13.3.5. Saksi nikah
13.3.6. Sighah nikah
- Syarat ijab
- Syarat kabul

Mahar dan walimatul
urus
13.4.1. Mahar dan kepentingan
a - Pengertian mahar
b - Hukum mahar
c - Jenis Mahar –Musamma dan misil
d - Kadar mahar
e - Syarat mahar
f - Hikmah mahar
13.4.2. Walimatulurus
a- Pengertian dan hukum
b- Adab walimatul urus amalan yang diharus dan
   diharamkan .
c- Hikmah walimatul urus

Kewajipan haji dan
umrah

1.1. Pengertian.
1.2. Upah haji
1.3. Hikmah upah haji
1.4. Hikmah haji.


Cara menyempurnakan
ibadat haji dan umrah.

2.1. Syarat wajib haji .
2.2. Rukun haji.
2.3. Hikmah rukun haji.
2.4. Perbezaan haji dan umrah

Akikah

1.1. Pengertian .
1.2. Syarat sah.
1.3. Daging sembelihan akikah.
1.4. Sunat akikah.
1.5. Hikmah akikah.

Jual beli.

1.1. Pengertian.
1.2. Rukun jual beli.
1.3. Jual beli yang dilarang dan tidak sah.
1.4. Jual beli yang dilarang tetapi sah.


Sewa .
.
1.1 Pengertian .
1.2 Rukun sewa.
1.3 Syarat sah sewa.
1.4 Tamat kontrak sewaan

Tanggung jawab suami
dan isteri.
14.1. Tanggung jawab suami dan isteri.
14.2. Tanggung jawab bersama.
14.3. Kesan pengabaian tanggung jawab terhadap keluarga.
14.4. Kesan kerukunan rumahtangga terhadapnpembangunan umat.
14.5. Persiapan ke arah keluarga bahagia.

Masalah Rumah Tangga dan Penyelesaiannya

15.1.1. Pengertian talak.
15.1.2. Hukum talak.
15.1.3. Rukun talak.
15.1.4. Hikmah talak.
15.1.5. Jenis talak.
15.1.6. Bilangan talak.
15.1.7. Talak taklik

Wajib Haji dan Umrah. Wajib haji.

1.2. Wajib umrah.
1.3. Sunat haji.
1.4. Perkara larangan ihram

Gadaian

1.1. Pengertian Gadaian.
1.2. Rukun Gadaian.
1.3. Syarat sah gadaian.
1.4. Perkara yang membatalkan gadaian.
1.5. Hikmat gadaian.
1.6. Perbezaan gadaian Islam dengan bukan Islam

.
Syarikat.

2.1. Pengertian syarikat.
2.2. Rukun syarikat.
2.3. Perkara yang membatalkan syarikat.
2.4. Hikmah syarikat

Hutang
1.1. Pengertian hutang.
1.2. Rukun berhutang.
1.3. Perbezaan hutang dengan riba.
1.4. Hikmah diharuskan berhutang.


Insurans
2.1. Pengertian insurans.
2.2. Jenis-jenis insurans.
2.3. Prinsip insurans.
2.4. Tujuan insurans


Saham
1.1. Pengertian saham.
1.2. Pelaboran saham menurut pandangan Islam.

Khuluk bukti keadilanbIslam terhadap
wanita
15.5.1 - Pengertian khulu dan hukumnya.
15.5.2 - Hikmah disyariatkan khuluk.
15.8. Lian membela maruah suami,
15.8.1 - Pengertian lian.
15.8.2 - Sebab berlaku lian.
15.8.3 - Proses lian .
15.8.4 - Implikasi lian terhadap suami ister.
15.8.5 - Hikmah disyariatkan lian.


Kemahiran keibubapaan.
.

17.1 - Konsep kemahiran keibu bapaan.
17.2 - Hukum melaksanakantanggungjawab.
17.3 - Cara melaksanakan tanggungjawab

Undang-undang
keluarga Islam

18.1 - Maksud undang-undang keluarga Islam.
18.2 - Sejarah ringkas penubuhan Mahkamah Syariah.
18.3 - Undang-undang keluarga Islam yang terdapat di Malaysia.
18.4 - Bidang kuasa Mahkamah Syariah.
18.5 - Struktur organisasi Mahkamah Syariah.
18.6 - Peranan Mahkamah Syariah.

Anak Angkat -

19.1.1 Pengertian anak angkat.
19.1.2 - Hukum menganbil anak angkat
19.1.3 - Peraturan pengambilan anak angkat.
19.1.4 - Hikmah dilarang menasabkan anak angkat kepada bapa angkat.

No comments:

Post a Comment